PARK İASOS Yönetim Planı

11.01.2022 14:47

PARK İASOS TOPLU YAPI SİTESİ

 

ANA  TAŞINMAZLAR  VE  PARSEL  YAPILAR

 

( 1418,1419,1420,1421,1422 PARSELLER ve BLOKLAR)

 

REKREASYON ALANLARI

TOPLU YAPI    

YÖNETİM PLANI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             I.BÖLÜM

 

 

MADDE 1. TESPİTLER   

 

Muğla İli,Milas İlçesi,Güllük Köyü,Karamersin mevkiinde kain,“Park İasos Toplu Yapı Sitesi” 1418,1419,1420,1421 ve 1422 sayılı beş ayrı imar parseli üzerinde kurulu beş ayrı ana gayrimenkul ve ve Blok yapılar bütününden ibaret olup,parsellerin toplamı üzerinde 63 adet Blok ve her Blokda toplam 6 bağımsız bölümden oluşmaktadır. 1418 parselde (6), 1419 parselde (12), 1420 parselde (22), 1421 parselde (17) ve 1422 parselde de (6) adet olmak üzere, Sitede toplam 63 adet Blokta toplam  376 bağımsız bölüm vardır. Her parsel, 11.03.1995 tarihinde düzenlenmiş olan Yönetim Planları ile parsel bazında ayrı ayrı yönetilmektedir.

 

Her parselin, Kat Malikleri kurulları tarafından seçilen bir temsilcisi (Yöneticisi) olup , parsel bu temsilci tarafından yönetilmektedir. Ayrıca,toplam 5 parselin seçilmiş yöneticilerinin oluşturduğu bir üst yönetim ( merkez yönetim kurulu) başta ortak yer ve tesislerinin bakımı yönetilmesi ve giderlerinin de karşılanması ,aidatların tahsili gibi hususlarda yetkili olmak üzere Park İasos  Sitesi’ni temsil etmektedirler.

 

Kat Mülkiyeti Yasasının 66.maddesine göre ;Toplu yapı, bir veya birden çok imar parseli üzerinde, belli bir onaylı yerleşim planına göre yapılmış veya yapılacak, alt yapı tesisleri, ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetler ile bunların yönetimi bakımından birbirleriyle bağlantılı birden çok yapıyı ifade eder.Yasanın bu maddesi ,PARK İASOS SİTESİ’nin de,Toplu yapıya dönüştürülmesine imkan tanımaktadır.

 

Maddenin 2.fıkrasına göre de, Toplu yapı kapsamındaki imar parsellerinin bitişik veya komşu olmaları şarttır. Ancak bu parseller arasında kalan ve imar planına göre yol, meydan, yeşil alan, park, otopark gibi kamuya ayrılan yerler için bu şart aranmaz.

 

PARK İASOS SİTESİ’nde bütün parseller bitişik olup, aradaki yol ve spor ve gezi alanları da imar uygulaması sonucu kamuya terk olunan alanlardır. Bir başka deyişle, PARK İASOS SİTESİ’nin tamamı, bidayette ,tek bir parselken ,İmar uygulaması sonucu kamuya terki gereken alanlardan sonra 5 ayrı imar parseline bölünmüştür. Mevcut durum 66. maddenin 2.fıkrasında aranılan şartlara uygundur.

 

 “07 Temmuz 2009 tarih ve 27281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5912 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na eklenen Geçici 2’nci madde ile; ‘Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce kurulan toplu yapılara ait yönetim planlarının, bu Kanun hükümlerine uyarlanması amacıyla yapılacak ilk değişiklik için mevcut kat malikleri kurulunun salt çoğunluğu yeterlidir’ hükmü getirilmiştir.

 

Beş ayrı parselden müteşekkil Park İasos sitesinin yönetim Planları 11.03.1995 tarihlidir ve bugüne kadar hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Başka deyişle, eğer bugün bir değişiklik yapılacaksa bu yapılan ilk değişiklik olacaktır. Her ne kadar  KMK 28’ ve 70 .maddelerine göre, ‘Yönetim planının değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu” aranmakta ise de, Yasanın geçici 2.maddesine göre, Yasanın yürürlük tarihinden önce kurulan toplu yapılara ait yönetim planlarının, bu Kanun hükümlerine uyarlanması amacıyla yapılacak ilk yönetim planı değişiklikliği olması halinde aranacak nisap, bütün kat maliklerinin salt çoğunluğudur. Burada önemli olan husus daha önce yönetim planı değişikliği için hiçbir teşebbüsün olmaması,başvurunun ilk olmasıdır.

 

Bu nedenle, beş ayrı parselden oluşan Park İasos Sitesi’nin “ TOPLU YAPI” ya dönüşmesi için Parsel Kat Malikleri Kurulları toplanarak, Sitenin Toplu Yapı’ya dönüştürülmesi için işbu yönetim planı düzenlenmiş ve ve her parselde, bütün kat maliklerinin salt çoğunluğu ile imza  altına alınmıştır.

 

MADDE 2. KAPSAM

İşbu Yönetim Planı, Muğla İli, Milas İlçesi, Güllük Köyü, Karamersin mevkiinde kain,  “Park İasos Sitesi” nde; 1418,1419,1420,1421 ve 1422 sayılı beş ayrı imar parseli üzerinde kurulu beş ayrı ana gayrimenkul ve Blok yapılar bütününden ibaret olup, parsellerin toplamı üzerinde 63 Blok ve her Blokta toplam 6 bağımsız bölümden oluşmaktadır. 1418 parselde (6), 1419 parselde (12), 1420 parselde (22), 1421 parselde (17) ve 1422 parselde de (6) adet olmak üzere, sitede 63 adet Blokta toplam 376 bağımsız bölüm vardır. ‘Park İasos Toplu Yapı Sitesi’nin kat mülkiyetine esas teşkil etmek üzere; TOPLU YAPI’nın, Parsellerin ve TOPLU YAPI’daki ve Parsel ve Bloklar ile tüm ortak yapı, yer, tesis ve tesisatların yönetim tarzının, kullanım maksat ve şeklinin, ortak giderlerin ve bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasların, yönetim ve denetim organlarının ve bu organların görev ve yetkilerinin, yönetim ve denetim organlarında görev alacak üyelerin ücretlerinin ve yönetime ait diğer hususların belirlenmesi amacı ile düzenlenmiştir.

 

 

 

MADDE 3. HÜKÜMLERİN ÖNCELİĞİ:

TOPLU YAPI’nın yönetiminde, mevzuatta yer alan emredici hükümler saklı kalmak üzere, öncelikle Yönetim Planı hükümleri, Yönetim Planı’nda bir hüküm yoksa, Kat Mülkiyeti Kanunu ve nihayet başta Türk Medeni Kanunu olmak üzere diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

MADDE 4. TANIMLAR

 

GAYRİMENKUL                                                  :           Kat mülkiyetine konu Muğla İli,Milas İlçesi,Güllük Köyü,Karamersin mevkiinde kain,  1418,1419,1420,1421 ve 1422 sayılı beş ayrı imar parseli üzerinde kurulu beş ayrı ana gayrimenkul ve ve Parsel yapılar bütününden ibaret olup, parsellerin toplamı üzerinde 63 adet blok ve her blokta toplam 6 bağımsız bölümden oluşmaktadır. 1418 parselde (6), 1419 parselde (12), 1420 parselde (22), 1421 parselde (17) ve 1422 parselde de (6) adet olmak üzere,sitede toplam 63 adet Blokta toplam  376 bağımsız bölüm  vardır.

 

TOPLU YAPI                                                         : 1418,1419,1420,1421 ve 1422 sayılı beş ayrı imar parseli üzerinde kurulu beş ayrı ana gayrimenkul ve ve  63 adet  Blok yapı  üzerinde kurulu 376 bağımsız bölüm ile onaylı yerleşim planına göre yapılmış  olan vaziyet planı,peysaj planı,alt yapı tesisleri, ortak kullanım yerleri, ortak yapı, yer, tesis ve tesisatlar, sosyal yerler ve hizmetler ile bunların yönetimi bakımından birbirleri ile bağlantılı  376 adet bağımsız bölüm  “PARK İASOS TOPLU YAPI SİTESİ” ni oluşturmaktadır.

 

PARSEL YAPILARI                                                         :           Yönetim Planı’nın ekinde yer alan mimari proje ve vaziyet planı’nda gösterilen ve işbu Yönetim Planı ile PARK İASOS TOPLU YAPI SİTESİ olarak isimlendirilen gayrimenkul üzerinde 63 Blok ve her Blokta toplam 6 bağımsız bölümden oluşmaktadır.

 

PARSEL KAT MALİKLERİ KURULU                        :           TOPLU YAPI kapsamındaki her bir parselde,  o parsel içerisindeki bloklarda bulunan  bağımsız bölüm maliklerinden oluşan ve münhasıran o parseli ilgilendiren konuların müzakere edilmesi, kararların alınması ve  o parseli Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’nda temsil edecek temsilcinin seçilmesi konularında görevli ve yetkili olan Kurul’u,

 

 

 

 

 

 

TOPLU YAPI KAT MALİKLERİ KURULU   :           TOPLU YAPI kapsamındaki tüm parsellerde yer alan bloklardaki  bağımsız bölüm maliklerinden oluşan ve TOPLU YAPI’daki parselleri ve bloklara  ait olan TOPLU YAPI’nın bütününü ve TOPLU YAPI’da yer alan bağımsız bölüm maliklerinin tamamının ortak yararını ve menfaatini ilgilendiren tüm iş ve işlemlerde karar almaya yetkili olan ve görev ve yetkilerini işbu Yönetim Planı ile gayrikabilirücu ve kati şekilde Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’na devreden Kurul’u,

 

TOPLU YAPI TEMSİLCİLER KURULU         :           Parsel Kat Malikleri Kurulları tarafından seçilen temsilcilerinden  oluşan ve Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu’nun temsilcisi sıfatı ile söz konusu Kurul’un görev ve yetki alanı dahilindeki tüm iş ve işlemlerde karar alma yetkisini haiz Kurul’u,

 

MERKEZ YÖNETİM KURULU ( MYK)            : Parsel Kat Malikleri Kurulları tarafından seçilen beş adet temsilci ( Parsel MYKsi) Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu’nun temsilcisi sıfatı ile Merkez Yönetim Kurulunu oluştururlar. Park İasos Sitesi’nin yönetimi Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılacaktır. Bir başka değişle, Toplu Yapı Temsilciler kurulunu oluşturan beş MYK aynı zamanda, Merkez Yönetim Kurulu olarak görev yapacaktır. İşbu yönetim planının tescilinden sonraki iki yıllık ilk dönemde de, halen görevde olan beş MYK görevlerine devam edeceklerdir.

 

TOPLU YAPI DENETİM KURULU                  :           Toplu Yapı Temsilciler Kurulu tarafından seçilen üç kişiden oluşan ve Toplu Yapı MYKsinin hesaplarının denetlenmesi ile görevli ve yetkili olan Kurul’u

 

PROFESYONEL YÖNETİCİ ( SİTE MÜDÜRÜ)/HİZMET ŞİRKETİ:       İşbu Yönetim Planı’nda öngörülen hüküm ve koşullar dahilinde MYK tarafından yönetim ve bakım hizmetleri sözleşmesi akdedilmek sureti ile görevlendirilen ve yetki alanı dahilindeki tüm iş ve işlemlerin ifası ile yükümlü bulunan konusunda uzman  kişi veya kurumu,

 

MİMARİ PROJE                                                    :           TOPLU YAPI’daki Parsel yapıların ruhsat eki projesine uygun dış cepheleri ve iç taksimatı, bağımsız bölüm, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konumu ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile oranlı arsa payları ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı da açıkça ve her bağımsız bölümün birden başlayıp sıra ile giden numarası da belirtilmek suretiyle kat planları ayrı ayrı gösterilen, proje müellifi mimar tarafından yetkili idarece onaylı projeyi,

 

VAZİYET PLANI                                                  :           TOPLU YAPI’daki Parsel yapıların konumları, ortak nitelikteki yerler ve tesisler, bunların kullanım amaç ve şekilleri, TOPLU YAPI kapsamındaki parselin tamamını kapsayacak şekilde, bir bütün olarak onaylı imar planı hükümlerine ve parselasyon planlarına uygun olarak hazırlanmış, mimari projede yer alan yerleşim planını,

 

PEYZAJ PLANI                                          :          TOPLU YAPI’nın , bütün ortak alanlarında tesis edilmiş bulunan bitki örtüleri,ağaçlar ve sair bitki türlerini görsel ve sayısal olarak gösteren plan

 

KAT PLANI                                                            :           MİMARİ PROJE’de, Parsel yapıların her bir katının kullanımını, niteliğini, konumunu, ortak yerlerini, alanlarını ve üzerinde bulunan bağımsız bölümlerin kat mülkiyetine esas numaralarını gösteren planı,

 

BAĞIMSIZ BÖLÜM LİSTESİ                             :           Her bağımsız bölümün arsa payını, nevini ve bunların birden başlayıp sıra ile giden numarasını ve var ise eklentisini gösteren ve, ruhsat düzenlemeye yetkili idarece onaylanan ve noterce tasdik edilen listeyi,

 

ORTAK YAPI, YER, TESİS VE TESİSATLAR          :           İşbu Yönetim Planı’nın ilgili maddelerinde ayrıntılı şekilde düzenlendiği üzere; TOPLU YAPI’daki Parsellerde yer alan bağımsız bölümlerin, korunmaya ve ortaklaşa kullanmaya veya faydalanmaya yarayan yapı, yer, tesis ve tesisatları, 

 

BAĞIMSIZ BÖLÜM                                              :           TOPLU YAPI’daki Parsellarde yer alan ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli ve Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümleri,

 

ARSA PAYI                                                            :           GAYRİMENKUL’ün Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yazılı esaslar uyarınca bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet paylarını,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 5.    YÖNETİM PLANI İLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER:

 

TOPLU YAPI’nın beş ayrı parselden müteşekkil olması nedeni ile TOPLU YAPI’da Kat Mülkiyeti Kanunu’nun toplu yapıya ilişkin hükümleri uygulanacaktır.

 

İşbu Yönetim Planı ile TOPLU YAPI, beş ayrı  parsele ayrılmış ve her bir parsel, kendi içinde yer alan bloklarda bağımsız bölüm maliklerinden oluşan Parsel kat malikleri kurulu vasıtası ile Parsel yapıyı ilgilendiren konuların müzakere edilmesi, kararların alınması ve Parsel yapıyı Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’nda temsil edecek temsilcinin seçilmesi konularında yetkili kılınmıştır.

 

Ayrıca, TOPLU YAPI’daki blokları TOPLU YAPI’ya ve bloklara ait olan edilen tüm ortak yapı, yer, tesis ve tesisatları ve TOPLU YAPI’nın bütününü,  ve TOPLU YAPI’da yer alan tüm bağımsız bölüm maliklerinin ortak yararını ve menfaatini ilgilendiren tüm konularda karar almak üzere Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu ve bu kurula ait görev ve yetkilerinin kullanılması, icra ve ifası için işbu Yönetim Planı ile Parsel Temsilcilerinden oluşan Toplu Yapı Temsilciler Kurulu oluşturulmuştur.

 

Yönetim Planı’nda TOPLU YAPI’da yer alan Parselların yönetim ve denetim usul ve esasları, Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu ve bu Kurulun temsilcisi olan Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’nun görev ve yetkileri ile TOPLU YAPI’da ve Parsellerde yer alan ortak yapı, yer, tesis, tesisatların tahsisine ve ortak yapı, yer, tesis, tesisatların yönetimine ilişkin usul ve esaslar detaylı şekilde belirlenmiştir.

 

İşbu Yönetim Planı, TOPLU YAPI’daki tüm bağımsız bölüm malikleri, bunların külli ve cüzi halefleri, yönetim ve denetim organları, profesyonel Yönetici/hizmet şirketi, profesyonel denetçi ve sair hangi tür ve şekilde olursa olsun bağımsız bölümlerde ayni ve şahsi hak sahibi olan tüm kişiler açısından bağlayıcıdır.

 

Parsel Kat Malikleri Kurullarının, Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’nun, MYK nun ve MYK tarafından görevlendirilebilecek hizmet şirketi/profesyonel Yönetici’nin alacakları kararlar, Yönetim Planı’na ve Kat Mülkiyeti Kanunu’nun emredici hükümlerine aykırı olamaz.

 

 

 

 

 

 

Yönetim Planı’nın hükümlerinin kısmen veya tamamen değiştirilebilmesi için, Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üyelerinin temsil ettikleri bağımsız bölümlerin tamsayısının beşte dördünün oyu şarttır. Yönetim Planı hükümleri, TOPLU YAPI’daki tüm bağımsız bölüm maliklerinin beşte dördünün oylarıyla değiştirilebilir.Yönetim Planı’nın ve Yönetim Planı’nda sonradan yapılacak değişikliklerin tarihi, kat mülkiyeti kütüğünün beyanlar hanesinde gösterilir.

 

TOPLU YAPI, PARSELLER VE BAĞIMSIZ BÖLÜMLER

 

MADDE  6. TOPLU YAPI VE PARSELLER VE BLOK YAPILAR

 

İşbu Yönetim Planı’na konu olan TOPLU YAPI, aşağıda yazılı beş  parselden  ve toplam 367  adet bağımsız bölümden oluşmaktadır:

·          6 adet  Blokta   ( 36 ) adet bağımsız bölümden müteşekkil    1418  parsel

·         12 adet Blokta  ( 70  ) adet bağımsız bölümden müteşekkil     1419 parsel

·         22 adet  Blokta  (132  ) adet bağımsız bölümden müteşekkil   1420 parsel

·         17 adet  Blokta  (102  ) adet bağımsız bölümden müteşekkil   1421 parsel

·          6 adet   Blokta  ( 36  )  adet bağımsız bölümden müteşekkil   1422 parsel

Olmak üzere, beş parsel üzerinde, 63 adet bloktan ve toplam 376 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır.

 

                                                     ORTAK YERLER

 

MADDE 7. ORTAK YERLERİN GENEL TANIMI:

 

TOPLU YAPI’daki Bloklarda yer alan ve bağımsız bölümler dışında kalan ve bu yerlerde mevcut bulunan bahçeler,yeşil alanlar, tüm yapı, yer, tesis ve tesisatlar,İdare binası ve benzeri ortak yerler’dir. Nitelikleri gereği TOPLU YAPI’nın korunmasına veya tüm bağımsız bölüm maliklerinin ortaklaşa yararlanmalarına ve kullanmalarına yarayan yerler ve şeyler de, ortak yer kapsamına girer.

 

 

 

 

 

 

 

Her parselde , her yapının, binanın oturduğu saha dışında yeşil alanlar ve bahçeler ile temel ve ana duvarları, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarları, genel girişler, merdivenler, eklenti, olarak tasrih ve tescil edilmeyen bilumum sahanlık ve koridorlar, çatı örtüleri ve konstrüksiyonu, bacalar,taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş,kolon ve perde duvarlar ile taşıyıcı sistemin diğer elemanları, bağlantı yolları, açık otoparklar, koşu parkuru, spor sahaları ve alanları, peyzaj alanları, site içi yollar, site giriş ünitesi, çocuk parkı gibi yerler, “PARK İASOS TOPLU YAPI SİTESİ” ne münhasır ortak yerlerdir.

 

Varsa,kamuya terk edilmiş de olsa tüm ortak alanların işletimi ve yönetimi, yönetim masrafları işletme projesinde belirtilmek ve tüm bağımsız bölüm sakinlerine işletme avansı olarak yansıtılmak üzere site yönetimi tarafından gerçekleştirilecektir. Kamuya terk edilmiş olanlar ve  Müşterek mülkiyete dahil tüm ortak yerlerde yapımcı firma tarafından yapılmış tüm imalat ve inşaatlara yönelik  yapılacak iyileştirme, değiştirme ve geliştirme faaliyetleri Toplu Yapı kat malikleri kurulunun kararı ile  Toplu Yapı Merkez Yönetim Kurulunun yetkisindedir.

. …………………………………………….

                                          …………………………………………….

BURADA YAZILI OLMAYAN SİZLERİN AKLINIZA GELEN BAŞKACA ORTAK ALAN VE  ORTAK ŞEYLERİ TESİSLER VARSA İLAVE EDİNİZ.      H.ÖZTÜRK

 

Yukarıda sayılanların dışında kalan fakat “PARK İASOS TOPLU YAPI SİTESİ nin ortak yeri mahiyetinde olan yerlerle, Ana taşınmazın ortak yeri mahiyetinde olan yerler de ortak yerlerdendir.

 

MADDE 8. ORTAK ŞEYLER:

 

Her Parsel yapının ana kanalları, genel elektrik kofraları, genel giriş kapıları, umumi girişlerdeki çiçeklikler,  peyzaj alanlarındaki ağaç,bitki ve çiçeklendirmeler ile donatı elemanları, merdiven basamakları, korkuluk demir ve küpeşteleri, merdiven içme suyu, kaynak kuyusu ve bağlantı elemanları ortak birer unsurdurlar. Kirli ana su kolonları, rögarlar ve künkleri, künk kanalları, elektrik, su tesisatları, varsa, telefon, radyo ve televizyon için kurulan ortak şebeke ve antenleri, ışıklandırma sistemi, amda mevcut her türlü gizli ve asma dereler, dikey yağmur boruları ve bilumum tesisatları, antenler, bahçe ihata duvarları, bahçe kapıları, , saçak elemanları müşterek mülkiyete dahil ortak şeylerdir

. …………………………………………….

                                          …………………………………………….

BURADA YAZILI OLMAYAN SİZLERİN AKLINIZA GELEN BAŞKACA ORTAK ALAN VE TESİSLER VARSA İLAVE EDİNİZ.      H.ÖZTÜRK

 

MADDE  9.   ORTAK YERLERİN KULLANIM  USUL VE ESASLARI:

 

TOPLU YAPI’nın ORTAK YERLER’i, yönetim, kullanım ve yararlanma usul ve esasları bakımından  parseller, bloklar ve tüm Sitenin ortak yer ve şeyleri olarak ikiye ayrılır.

 

Parsel ve Bloklarla  ilgili kullanım esasları ;

Bloğa ait temeller ve bloğa ait ana duvarlar, Bloğun taşıyıcı sistemini oluşturan kiriş, kolon ve perde duvarlar ile taşıyıcı sistemin parçası diğer elemanlar, Parseltaki bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, genel giriş kapıları, antreler, Parseltaki tüm merdivenler, bilumum sahanlıklar ve koridorlar , yürüyüş yolları , bacalar ,sığınaklar, yönetim planında aksine hüküm yoksa tahsis olarak tasrih ve tescil edilmeyen açık otoparklar, Parseltaki bağımsız bölüm maliklerinin kendi bağımsız bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanalları, su, kurulursa doğalgaz ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler, ayrıca, Parsel yapının ana kanalları, genel elektrik kofraları, genel giriş kapıları, umumi girişlerdeki döşeme kaplamaları, aydınlatma, ve bu yerlerde mevcut bulunan ya da yapılacak olan tüm yapı, yer, tesis ve tesisatlar ile nitelikleri gereği bu bloğun korunmasına veya bu Bloktaki tüm bağımsız bölüm maliklerinin ortaklaşa istifade etmesine yarayan yerler ve şeyler de, ortak birer unsurdurlar.

 

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen sair tüm ortak yer ve tesisler ile yukarıda sayılanların dışında kalıp da, yine ortaklaşa kullanma, korunma veya faydalanma için zaruri olan diğer yerler ve şeyler de ortak yer sayılır.

 

Yönetim Planı’nın işbu bent hükmü ile Parsel’in kapsamında olduğu Bloklardan birisinde  tüm ortak yapı, yer ve tesislerde yapılacak her nevi tamir veya tadilat, tahsis, kullanma, işlemlerinde karar alma yetkisi münhasıran Parsel Kat Malikleri Kurulu’na ait olup, giderleri o parsel Kat Malikleri Kurulu tarafından karşılanacaktır.

 

Toplu yapı  Kapsamındaki beş  parselin  Müşterek Kullanımına ve Faydalanmasına Tahsis Edilen Ortak şey ve  Yerler:

 

TOPLU YAPI’nın parsel giriş  noktaları, Yönetim binası, yollar ve aydınlatma tesisleri, otoparklar ,sulama noktaları,tenis ve basketbol sahaları, seyir terasları ,oturma alanları, yürüyüş yolları, park, bahçe ve peyzaj alanları ile TOPLU YAPI’daki tüm Parsellar tarafından ortaklaşa kullanılan ve yararlanılan tüm ortak yapı, yer, tesis ve tesisatlardır. Anılan ortak şey ve alanlara ait giderler de, Toplu Yapı Sitesi Kat Malikleri kurulu tarafından karşılanacaktır. …………………………………………….

                                          …………………………………………….

BURADA YAZILI OLMAYAN SİZLERİN AKLINIZA GELEN BAŞKACA ORTAK ALAN VE TESİSLER VARSA İLAVE EDİNİZ.      H.ÖZTÜRK

 

MADDE  10 .  KAT MALİKLERİNİN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

10.1. Ortak Yerler ve Kendi Bağımsız Bölümleri Üzerinde

 

TOPLU YAPI’daki tüm bağımsız bölüm malikleri, bağımsız bölümleri üzerinde, işbu Yönetim Planı ve Kat Mülkiyeti Kanunu’nun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydı ile, Türk Medeni Kanunu’nun ve Kat Mülkiyeti Kanunu’nun tanıdığı tüm hak ve yetkilere sahiplerdir.

 

TOPLU YAPI’daki tüm bağımsız bölüm malikleri, gerek bağımsız bölümlerini ve ortak yerleri kullanırken dürüstlük kuralına uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirlerinin haklarını çiğnememek ve Yönetim Planı hükümlerine eksiksiz uymakla karşılıklı olarak yükümlüdürler.

 

Başta bağımsız bölüm maliklerinin yükümlülüklerini düzenleyen hükümler olmak üzere, Yönetim Planı’nın ilgili bütün hükümleri bağımsız bölüm kiracılarına, bu bölümler üzerinde intifa hakkı sahibi olanlara veya bu bölümlerden herhangi bir surette sürekli olarak yararlananlarla, çalıştırdıkları personel yahut ziyaretçi ve müşterilerine de, uygulanır. Söz konusu yükümlülüklere aykırı davranış halinde, bağımsız bölüm maliki, ilgili kiracı, intifa hakkı sahibi v.s. ile birlikte müteselsil olarak sorumludur.

 

Bağımsız bölüm malikleri, bağımsız bölümlerinin sürekli olarak bir başkasının kullanımına terk edilmesi sonucunu doğuran intifa, kira ve sair sözleşmelerde, işbu Yönetim Planı’na atıfta bulunarak Yönetim Planı hükümlerinin diğer taraf için bağlayıcı olduğunu açık biçimde belirtmek ve Yönetim Planı ve eklerinin bir örneğini imza karşılığı karşı tarafa vermekle yükümlüdürler.

 

Bağımsız bölüm malikleri,ortak yerleri ve kendi bağımsız bölümlerini  bu yönetim planı,Kat mülkiyeti Kanun’unun vermiş olduğu haklar ve sınırlar çerçevesinde  kullanmak hakkına sahiptir.Ortak Yerler kullanılırken aşağıki sınırlamalara riayet edilir:

 

  1. Bağımsız bölüm malikleri, yapılmış olan peyzaj planına harfiyen uymak zorundadırlar. MYK nın yazılı izni dışında, ağaç kesemezler sökemezler. Kendi katları seviyesinde olan bahçe kısımlarında, Blok yapı’nın dışında kalan yeşil alanlarda, bitki örtüsü ve ağaçlarda, çiçeklendirmelerde, değişiklik yapamazlar.Yeni ekim alanları açamazlar.. Biyolojik ömrünü tamamlamış ağaç ve bitki ve çiçekleri dahi MYK nın yazılı izni ile sökülebilir,kesilebilir. Aksi halin vukuu,Yönetim Planına aykırılık teşkil edecek olup, müeyyideye tabidir.

 

  1. Park İasos Toplu Yapı Sitesi yönetiminin uygun gördüğü yerler dışında bir yere klima dış ünitesi monte edemezler.MYK nın onay vermemesi veya ilgili kat maliki veya kiracının site yönetiminin bilgisi dışında klima dış ünitesi veya buna benzer herhangi bir ekipmanın dış cepheye monte edilmesi sonucu tüm yasal haklar saklı kalmak şartı ile ilgili şahsın binanın dış cephe izolasyonuna veya boyalara veya başka bir bağımsız bölüm malikinin veya site yönetiminin uğrayacağı zararlar buna sebebiyet veren bağımsız bölüm maliki tarafından karşılanır.

 

  1. SİTE , güvenlik görevlilerince 24 saat koruma ve denetim altında tutulacaktır.Site giriş çıkış ve site içi trafiğin sağlanması konusunda yönetimce belirlenen esaslara riayet edilecektir.

 

  1. Kendi bağımsız bölümlerinde diğer kat maliklerini rahatsız edecek şekilde gürültü yapamazlar, gece geç saate kadar süren toplantılar tertip edemezler, nişan, düğün gibi toplantılarda diğer kat maliklerini rahatsız etmemeye özen göstermek zorundadırlar. Kort dahil tüm spor alanlarını sabah 09:30’dan önce akşam da 22:00’dan sonra kullanamazlar. ( MYK gerekli sukunet tedbirlerine yer vererek gece maçlarına izin verebilir)

 

  1. Kat mülkiyeti kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerini, gösterilen kullanım biçimi dışında, başka hiçbir maksat için kullanamazlar,başka maksatla kullanılmak üzere kiralayamazlar, satamazlar.

 

  1. Mesken nitelikli bağımsız bölümlerinde,Kat Mülkiyeti Yasasının 24.maddesinde belirtilen yasak işleri yapamazlar.,Bu bağımsız bölümler münhasıran mesken olarak kullanılır. Her ne nam altında olursa olsun işyeri olarak kullanılamaz, düzenlenemez, tabela asılamaz.

 

  1. Bağımsız bölümlerde köpek vs. hayvan beslenmesi, ancak komşuluk hukuku ve hüsniyet kaidelerine aykırı olmamak, bahçede veya site dahilinde veya bağımsız bölüm balkonlarında bu hayvanları bulundurmamak, bağlamamak,başıboş  gezdirmemek şartı ile mümkündür. Bu konuda ana şart bu gibi hayvanların gerek Parsel yapılarda, gerek ana taşınmazda ve gerekse Park İasos Toplu Yapı Sitesindeki  diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız etmemek  ve ortak alanlara zarar vermemektir. Aksi takdirde bu gibi hayvanları bulunduramazlar.

 

  1. Bağımsız bölümleriyle, eklenti ve ortak yerlerde patlayıcı veya pis kokulu veya radyoaktif maddeler bulunduramazlar ve diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız  edecek şekilde sarsıntı yapamaz, toz çıkartıcı çalışmalarda bulunamazlar.

 

  1. Bağımsız bölüm malikleri sitede ikamet eden diğer komşularının rahat ve huzurlarını temin maksadı ile resmi tatil günlerinde konutlarında dekorasyon, tadilat veya tamirat gibi çalışmalar yapamazlar.

 

j.        Bağımsız bölüm malikleri, bağımsız bölüm ve eklentilerinde, diğer bağımsız bölüm maliklerini tedirgin edecek şekilde gürültülü toplantılar düzenleyemezler. Bağımsız bölüm ve eklentilerinde, siyasi, dini ve sosyal (dernek, vakıf vs.) amaçlı toplantı ve gösteri düzenlenemez.

 

k.      Bağımsız bölüm malikleri, bağımsız bölümlerin balkon ya da pencerelerinden halı, kilim ve benzeri tozlu şeyleri asamazlar, silkeleyemezler ve ayrıca çamaşır balkonlarının haricinde Parselların dış cephelerine veya dıştan görülebilecek yerlerine ve bahçelere çamaşır asamazlar, her türlü sıvı, su ve çöp dökemezler. Kedi ve köpek gibi hayvanlara yemeleri için pencerelerinden yiyecek maddesi atamazlar. Flama, tanıtıcı bayrak, pankart, tabela ve benzerlerinin siyasi parti veya birliğin simgesi veya spor klubünün bayrağı asılamaz. Balkonları, camekanla veranda şekline sokamazlar.

 

l.        Bağımsız bölümü oluşturan mekanlarda yeni pencereler açmak, mevcutları genişletmek ya da daraltmak, yahut birleştirmek, dış duvarları ya da ayırıcı elemanları yıkmak, geri yahut ileri almak, yeni duvarlar örmek, başkaca projesini değiştirici değişiklikler yapmak, bağımsız bölümün yüksekliğini değiştirmek, inşaat işlerine girişmek, dış kapıların model ve rengini değiştirmek, genişletmek, kapatmak, daraltmak, yerlerini değiştirmek benzeri ilave ve tadilatlar yasaktır.

 

m.    Bağımsız bölüm malikleri, kendi bağımsız bölümlerine ilişkin olarak yangın, hırsızlık, cam kırılması, deprem, yer kayması, iç ve dış nedenlerle su baskını, komşuluk haklarından doğan mali mesuliyetler, dekorasyon, hasar nedeni ile konut değiştirme masrafları, enkaz kaldırma masrafları ve benzeri nedenlerden doğabilecek zararlara karşı zorunlu doğal afet sigortası ile bina ve eşya sigortalarını yaptırmak zorundadırlar.

 

n.      Bağımsız bölüm malikleri, kiracıları değiştikçe yeni kiracı veya kendi bölümlerinde başka sıfatla oturanların ad ve soyadını, iş adresini ve telefon numarasını içeren irtibat bilgilerini en çok on gün içinde Toplu Yapı MYKsine bildirmeye veya mevcutsa kira sözleşmesinin bir örneğini vermeye ve bağımsız bölümde oturanlara borç ve yükümlerini bildirmeye mecburlardır.

 

                r       -----------------------------------------------------

                m         ---------------------------------------------------------

                n          -------------------------------------------------------------

                s          --------------------------------------------------------------

buraya yukarıdaki maddelerle ilgili olarak aklınıza gelen ve ilave etmek istediğiniz diğer konuları madde olarak ilave ediniz. H.ÖZTÜRK

 

 

Yukarıda yazılı kullanma ve faydalanmaya ilişkin hususlar bu yönetim planında, Kat Mülkiyeti Kanununda öngörülen hak ve mükellefiyetler, bağımsız bölümlerde kiracı veya herhangi bir sıfatla oturanlar ile faydalananlar tarafından da aynen yerine getirilmek mecburiyeti vardır. Bağımsız bölüm malikleri kiracılarına işbu yönetim planından ana gayrimenkule ait yönetim planından bir nüsha vermek ve kira kontratına buna ait hüküm koymak zorundadır.

 

İşbu Yönetim Planı ve eklerine ve Yönetim Kurulu’nun alacağı kararlara aykırı hareket eden bağımsız bölüm Kat Maliki veya kiracı sıfatı ile hak sahibi olanlardan veya herhangi bir sıfatla bağımsız bölümden süreli veya sürekli bir şekilde yararlananlar, her ihlal için, Kat Malikleri Kurulu’nca takvim yılı başında tespit edilmek üzere belirlenen cezai şartı ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt ederler. Cezai şart olarak tahsil edilen tutarlar İşletme Giderleri’nde kullanılır. Bu cezai şart bedeli her halükarda … TL’sından az olamayacaktır.

 

PARSEL YAPILARIN BAKIMI-KORUNMASI VE ZARARDAN SORUMLULUK

 

MADDE 11. Bakım Borcu:

Kat malikleri, Toplu yapı kapsamındaki ortak alan, ortak şey ve yapılar ile, bağımsız bölümlerinin bulunduğu Blokların kapsamındaki Parsellerin ortak alan,ortak şeylerin bakımından sorumludurlar. Bu sorumluluğun kapsamına,gerek yapıların,gerekse  bağımsız bölümlerinin, gerekse ortak yer ve şeylerinin kullanılmasına özen gösterilmesi, her türlü zarar verici davranıştan kaçınılması dahildir.

 

Bağımsız bölüm malikleri, şagilleri, intifa lehdarları ve bağımsız bölümlerde bulunan diğer kişiler, Parsel yapıyı temiz tutmak, ortak yer ve şeyleri, işler ve devamlı servise amade durumda bulundurulmasına özen göstermek, bu doğrultuda alınan karar ve MYK talimatlarına ve  kurallarına uymakla yükümlüdürler. Her kat maliki, Parsel yapıya ve diğer bağımsız bölüm maliklerine karşı sorumludur. Her kat malikinin bu paragraftaki mükellefiyetleri Ana  Taşınmaz ve Park İasos Toplu Yapı Sitesi nin bütünü içinde aynen geçerlidir.

 

MADDE 12. Koruma borcu:

 

Bağımsız bölüm malikleri, kiracıları, intifa veya sükna hakkı sahipleri :

Kendi bağımsız bölümleri dahilinde statik projesine aykırı olarak, duvar öremezler, ana yapının ve bilhassa dış cephenin görüntü ve estetiğini bozacak değişik ilave, tesis, onarım ve boya yapamazlar.

 

Toplu Yapı ve Parsel yapının tümünü ilgilendirebilecek ve bu yapıların korunması, yıpranmasının önlenmesi kapsamında yapılması faydalı olan tadilat, tesisat değişikliği vs. tüm çalışmaların gerçekleşebilmesi için ilgili Parsel yapıdaki bağımsız bölüm maliklerinin salt çoğunluğunun muvaffakati, Park Iasos Toplu Yapi Merkez Yönetim Kurulu(MYK) nın oluru, ehil bir fen adamının mahsursuzdur raporu ile mümkündür. Bununla birlikte Parsel yapının tümünü ilgilendiren ve binanın korunması, yıpranmasının önlenmesi kapsamında yapılması zaruri olan tadilat, tesisat değişikliği vs. tüm çalışmalar zaruretin ehil bir fen adamının bu yöndeki raporuyla tespit edilmesini takiben, MYK tarafından re’sen gerçekleştirilir ve masraflar Parsel yapıdaki blok ve tüm bağımsız bölüm maliklerine paylaştırılır.

 

Kendi bağımsız bölümleri içinde, yeniden inşaat müsaadesi alınmasını icap ettiren bir değişiklik yapmak isteyen Kat maliki Parsel yapıdaki bütün kat maliklerinin yazılı muvafakatini almak zorundadır.TOPLU YAPI’daki tüm bağımsız bölüm malikleri, bağımsız bölümleri üzerinde, işbu Yönetim Planı ve Kat Mülkiyeti Kanunu’nun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydı ile, Türk Medeni Kanunu’nun ve Kat Mülkiyeti Kanunu’nun tanıdığı tüm hak ve yetkilere sahiplerdir.

 

TOPLU YAPI’daki tüm bağımsız bölüm malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, ve ortak yerleri kullanırken dürüstlük kuralına uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirlerinin haklarını çiğnememek ve Yönetim Planı hükümlerine eksiksiz uymakla karşılıklı olarak yükümlüdürler.

 

Başta bağımsız bölüm maliklerinin yükümlülüklerini düzenleyen hükümler olmak üzere, Yönetim Planı’nın ilgili bütün hükümleri bağımsız bölüm kiracılarına, bu bölümler üzerinde intifa hakkı sahibi olanlara veya bu bölümlerden herhangi bir surette sürekli olarak yararlananlara da uygulanır.

 

Söz konusu yükümlülüklere aykırı davranış halinde, Söz konusu bu mükellefiyetlere riayet hususunda, kendilerine yapılan yazılı ihbara rağmen, işlem veya eylemine devam eden,bağımsız bölüm maliki, kiracı, intifa, sükna vesair hak sahipleri, bağımsız bölüm maliki ile birlikte ve müteselsilen sorumlu olurlar.

 

Bağımsız bölüm malikleri, bağımsız bölümlerinin sürekli olarak bir başkasının kullanımına terk edilmesi sonucunu doğuran intifa, kira ve sair sözleşmelerde, işbu Yönetim Planı’na atıfta bulunarak Yönetim Planı hükümlerinin diğer taraf için bağlayıcı olduğunu açık biçimde belirtmek ve Yönetim Planı ve eklerinin bir örneğini imza karşılığı karşı tarafa vermekle yükümlüdürler.

 

PARK İASOS TOPLU YAPI SİTESİ’nden bağımsız bölüm almak isteyen alıcı, site yönetimine müracaatı halinde, varsa bağımsız bölümün geçmiş döneme ait işletme gideri ve bu yönetim planı uyarınca tahakkuk etmiş tazminat ve/veya aidat  borcu olup olmadığını öğrenmek zorundadır. Siteden bağımsız bölüm satın alan yeni alıcı, varsa geçmiş dönemde ödenmemiş o bağımsız bölümün işletme giderinden sorumludur. PARK İASOS TOPLU YAPI YÖNETİMİ dilerse bu alacağı yeni malikten tahsil etme yoluna gidebilir. Bu halde, yeni malik bu borcun bağımsız bölümün kendisi tarafından satın alındığı döneme ait olmadığını öne sürerek borcun aslını, gecikme cezalarını ve eski malikin kat mülkiyeti kanunu ve bu yönetim planından doğan her türlü borcunu ödemekten imtina edemez.

 

                                             GENEL GİDERLERE KATILMA

 

 

MADDE 13. Sadece İlgili  Parsel ve/veya Blokları İlgilendiren Giderler

 

Sadece bir Parseli ve Parseltdeki ortak alan,şey ve tesisleri ilgilendiren giderler sadece o Parseldeki ve bu parseldeki blok kat malikleri tarafından karşılanır.Bunlar ;

a-Herbir Parsel/blok yapıya ait sigorta primleri

b-Her bir Parsel/blok yapıya ait ortak yer ve şeylerin bakım,onarım,koruma ve güzelleştirme giderleri

c-Sadece ilgili Parsel/blok yapının maliklerinin istifade ettiği ortak yer/şey/tesislerin işletme giderleri

d-İlgili Parsel/blok yapının dış cephe  temizlik,bakım,onarım,boya,kaplama giderleri

e-İlgili Parsel/blok yapının ortak yer/şey/tesislerin elektrik,su,temizlik giderleri

f-Parsel/blok yapı ile ilgili sair ortak giderler

 

MADDE 14. İşletme Giderine Katılım Oranları

Bu nitelikteki giderler sadece ilgili Parsel/blok yapıda mevcut bağımsız bölüm malikleri tarafından fiili .......................... oranında karşılanır.

 

MADDE 15. Müşterek  Genel  İşletme Giderleri

 

Önceki iki madde de belirtilen  masraflar dışında kalan ve bu yönetim planının ilgili maddesinde belirtilen ortak yerler/ortak tesisler/ortak şeyler/ortak hizmet ile Kat Mülkiyeti Kanununda belirtilen ortak alanlar,ortak şeyler …………….yer/tesis/şeylerin;

a- Tanzim,İşletme, bakım, onarım, tadilat, temizlik, koruma,güvenlik,elektrik,ısıtma-soğutma,aydınlatma, yenileme, güzelleştirme ve burada sayılmasa bile bu yönetim planı ve Kat Mülkiyeti Kanuna gore belirlenebilecek sair  giderleri,

b)  Yönetim ( İdare) binasına ve site yönetimi birimlerine ait her türlü ısınma,soğutma, aydınlatma ,su, elektrik, güvenlik, işletim, bakım onarım, kırtasiye ve iletişim gibi bütün işletme  masrafları,  

c)  Tüm aydınlatma  ve ortak amaçlara yönelik enerji ve güvenlik sistemleri ile TV yayın sistemlerine ait masrafları,

d)Sadece bu nitelikteki yapılar için ve bu yapılara özel olarak yürütülmesi durumunda servis şirketi ile bu şirket tarafından bu tür yapılarak sağlanan organizasyonun, gerektirdiği her türlü masraf ile personel  ve hizmet giderleri,

e) Kamuya terk edilmiş alanlar veya kullanılan kamu alanları üzerindeki müşterek şey ve yerlerle bilumum tesislere ve kullanılan kamu alanları nedeniyle kamuya ödenmesi gerecek kira veya ecrimisil bedelleri

tüm bağımsız bölüm Kat Malikleri ve külli cüzi haleflerinden tahsil edilir.

 

MÜŞTEREK GENEL İŞLETME GİDERLERİNE KATILIM ORANLARI

MADDE 17- Toplu yapı kapsamındaki belli bir parsel yapıya veya blok’a ait giderler, o parsellerdeki daki kat malikleri tarafından, sadece o parsel yapıya ( bütün bağımsız bölümlere) ortak kullanım ve yararlanmasına tahsis edilmiş tesis ve yerlere ilişkin ortak giderler ise, o parseldeki bütün kat malikleri tarafından karşılanır.

 

 

Parsel  kat malikleri, toplu yapı temsilcileri ve geçici yönetim kurulu kararları, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 68 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır.

Kat malikleri, üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya bunların başka bir parselde veya kamuya ait alanlarda bulunduğunu veya bağımsız bölümlerinin veya kendilerinin durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle toplu yapı ortak gider payını ve toplanacak avansı ödemekten kaçınamazlar.

Sadece konut niteliğindeki  Parsel yapılarda mevcut bağımsız bölüm malikleri tarafından ............... oranında karşılanır.

 

MYK  Parsel/blokta yer alan bağımsız bölümlerinin yukarıda belirtilen hususlardan kaynaklı işletme giderleri ile bu  Yönetim Planında  belirtilen esaslara göre  PARK İASOS TOPLU YAPI SİTESİ için belirlenen ortak giderlerden düşen işletme gideri payını birlikte değerlendirerek bağımsız böölüm maliklerinin ödemesi gereken işletme gideri miktarını tespit ederek buna gore işletme projesi hazırlar.

 

MADDE 18. Genel Olarak Bütün Anagayrimenkul İçin

 TOPLU YAPI’yı  ilgilendiren ortak alan,ortak şey,ortak tesis,ortak organizasyonlardan doğan masraflar bütün anagayrimenkulün genel olarak ortak gideri olup bütün anagayrimenkul kat malikleri tarafından birlikte karşılanır.Anagayrimenkul ortak alan,ortak şey ve tesisleri ile hizmetleri bu yönetim planının ilgili bölümünde tanımlanmıştır.

 

MADDE 19. Anagayrimenkulun   Ortak Alan,Ortak Şey,Ortak Tesisi Ve Ortak Hizmetlerin Kurulum Ve İşletme Giderleri

Anagayrimenkul’ün ortak alan,ortak şey,ortak tesis ve Ortak Hizmetlerin kurulum ve işletme giderlerine ilişkin katılım esasları şeu şekilde düzenlenmiştir.

a) MYK , PARK İASOS TOPLU YAPI SİTESİ nin,  İş bu yönetim planınıda yazılı ve tüm  kat maliklerinin  ortak kullanımına   bırakılmış bulunan ortak yer/şey/tesislerin işlerliğinin sağlanması için gerektiği takdirde, Sitenin   kalite düzeyine yakışır hizmetleri verebilmesi için oluşturulacak hizmet birimleri ile idari birimlerin kullanacağı teçhizat ve ekipmanların,telsiz,bilgisayar donanımları, ofis araçları,bilgisayar programları ,işletim sistemleri,dekoratif unsurlar,koltuk,masa,sandalye ve buna benzer her türlü ofis ve diğer kullanım araçlarının satın alınması ve dekorasyonu için yapılan giderler ,

 

b- TOPLU YAPI’nın  ait  sigorta primleri;

 

c- TOPLU YAPI’nın  ortak yer/şey/tesislerin elektrik,r,su,temizlik giderleri,

 

d- TOPLU YAPI’nın  dış cephe  temizlik,bakım,onarım,boya,kaplama giderleri,

 

e-TOPLU YAPI’nın  İşletme, bakım, onarım, tadilat, temizlik, koruma,güvenlik, yenileme ve güzelleştirme giderleri,

 

f- TOPLU YAPI’nın  Ortak alanlarının elektrik,su,ısıtma ve soğutma giderleri,jenaratör giderleri,yakıt giderleri, 

 

g- TOPLU YAPI’nın  tüm aydınlatma  ve ortak amaçlara yönelik enerji ve güvenlik sistemleri ile TV yayın sistemlerine ait masrafları,

 

g- Yönetim ofisi ve ofiste mevcut sarf malzemeleri,elektrik,su,ısıtma ve soğutma giderleri,yakıt giderleri,telefon masrafları,mevcut alet e-devat ve araçların işletim,değişim,yenileme masrafları

 

i- TOPLU YAPI’nın  ait  sair ortak giderler

 

buraya yukarıdaki maddelerle ilgili olarak aklınıza gelen ve ilave etmek istediğiniz diğer konuları madde olarak ilave ediniz. H.ÖZTÜRK

 

TOPLU YAPI’da mevcut  tüm bağımsız bölüm malikleri tarafından  bağımsız bölümün brüt metrekaresi veya metrekare veya arsa payı oranında karşılanır.

 

MADDE  20. İşletme Giderine Katilim Oranları

Kat malikleri yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda işletme giderlerine aşağıdaki bağımsız bölümün brüt metrekaresi veya metrekare veya arsa payı oranlarda katılırlar.

 

MADDE 21. Işletme Giderine Katilima Ilişkin Diğer Esaslar   

Bağımsız bölüm malikleri, ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek yahut kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla, bunlardan faydalanmaya ihtiyaç ve lüzum bulunmadığını ileri sürmek suretiyle, gider ve avans payını ödemekten imtina edemezler. Bir önceki kat malikinin işletme gideri avansı ve aidat vs. gibi borçlarına gayrimenkulun yeni maliki de müteselsil kefil sayılacaktır.

 

Yukarıda sayılan ortak masraflar karşılığı olarak bütün bağımsız bölüm maliklerinden, işletme projesi dışında dahi MYK tarafından ihtiyaç hissedilmesi durmunda  belli bir avans alınabilir.Bağımsız bölüm malikleri, bu avansı ödemekten imtina edemezler. Toplanacak avans miktarını tayin ve tespit yetkisi  MYK’na  aittir.

 

MYK işletme projesinin tamamı için( veya her bir parsel ve kapsamindaki Parseller için ayrı ayrı )  bir işletme defteri tasdik ettirilir, gelir ve giderler bu deftere kaydedilir.

 

MYKnin  iki yıllık işletme projesinin ana unsurları olan istihdam edilen personelin  MYK tarafından takdir edilen aylık ücretine, elektrik ve su bedelleri fasıllarına, Servis Şirketinin bu akitte belirtilen ücretine, bu giderler toplamının % 30'undan fazla olmayan bakım, onarım genel gider paylarına itiraz edilemez, itiraz, işletme projesi yürürlüğünü durdurmaz, itiraz yeniden kat malikleri kurulu toplantısını gerektirmez. İşletme projesinde bu tutarı aşan fasıllara Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca itiraz edilebilir. Sadece bu fasılların karara bağlanması için  Toplu Yapı Temsilciler Kurulu toplanabilir.

 

Her bağımsız bölüm maliki yapılacak yıllık olağan genel kurul veya olağan üstü genel kurul toplantılarına katılmak veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmek gereğinden hareketle, bu toplantılarda alınan kararlardan bilgi sahibi olunmadığı veya tebligat yapılmadığını öne sürerek, alınan kararlara itiraz edemez.     

 

MADDE 22. Ortak Giderlerin Teminati

 Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki veya site sakini hakkında, MYK  tarafından, yönetim planına, Kat Mülkiyeti Kanununa ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde % 5 hesabıyla günlük gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

 

Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir surette faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.

 

Kat malikinin, payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar ve yeni malikler de müştereken ve  müteselsilen sorumludur. Ancak kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür.

 

Kat malikinin borcu bu yolla da alınamazsa, mahkemece tespit edilen borcunu ödemeyen kat malikinin bağımsız bölümü üzerine, varsa MYKnin, yoksa kat maliklerinden birinin yazılı istemiyle bu borç tutarı için, diğer kat malikleri  lehine, kanuni ipotek hakkı tescil edilir. Medeni Kanunun 893. maddesinin son fıkrası hükmü burada da uygulanır.

 

Kat maliklerinin veya MYK nın gider borcunu ödemeyen kat maliki veya diğer sorumlulardan olan alacakları önceliklidir.

 

MADDE 23. Müsaade Mecburiyeti

 Ortak yer ve şeylerde, bağımsız bölüm maliklerinden birinin bölümünde veya bu bölümdeki tesislerde, eklentilerde, meydana gelen hasar veya bozukluğun onarımı yahut tesislerin yeniden yapılması için, diğer bir bağımsız bölüm veya eklentiye girmek gerekiyorsa, o bölümün malik veya şagilleri, acil durumlarda derhal, diğer hallerde ise en geç iki gün içinde, geçiş ve çalışma müsaadesi vermeye mecburdurlar.

Bu müsaadeyi gerektiği şekil ve sürede vermekten kaçınan bağımsız bölüm maliki, diğer bağımsız bölüm maliklerinin uğradığı zararı tazminle mükelleftir.

 

MADDE 24. Kat Mülkiyetinin Devri Mecburiyeti    

Kat maliklerinden biri yönetim planına, Kat Mülkiyeti Kanununa göre kendisine düşen borçları ve yükümlülükleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, onlar, Kat Mülkiyeti kanununun 25. Maddesi hükümleri uyarınca o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilirler. Bu gibi bir kat maliki hakkında, bağımsız bölümün mahkeme tarafından belirlenen   değeri o kat malikine ödenerek bu mülkiyetin diğer kat maliklerine, arsa payları oranında devredilmesi için dava açılmasına kat malikleri kurulunca sayı ve arsa payı bakımından  çoğunlukla karar verilir.  kat maliklerinden bir kısmı bu davayı açmak istemezlerse, davayı öteki kat malikleri açabilir ve davalının bağımsız bölümünün, davayı açmış olan kat maliklerine arsa payları oranında devrolunur.Söz konusu dava kararın alındığı tarihten itibaren 6 ay içinde her halikarda hakkın doğumundan başlamak sureti ile 5 yıl içinde kullanılabilir.

 

Aşağıdaki hallerde çekilmezlik hali varsayılır:

a) Ortak giderlerden ve avanstan kendisine düşen borçları ödemediği için hakkında iki tavim yılı içinde üç defa icra veya dava takibi yapılmasına sebep olunması,

b) Sulh Hakiminin Kat Mülkiyeti Kanunun 33. maddesi gereğince verdiği emre rağmen, bu kanunda yazılı borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını ihlal etmekle devamlı olarak bir yıl ısrar edilmesi.

c) Bağımsız bölümünü proje ve tapu sicil müdürlüğünde özgülendiği amacı dışında kullanmak

d)Bağımsız bölümün niteliğine göre projenin amaçları,düzeyi,yaşam şekli de dikkate alınarak esas alınarak genel kabul gören ahlak ve adaba aykırı  hareketle bulunulması

e)Bağımsız bölümde suça konu faaliyetlerde bulunulması

 

 

 

 

                                                                     

                    

 

 

                    PARK İASOS TOPLU YAPI SİTESİ’NİN  YÖNETİMİ

 

MADDE 25. Genel Olarak

PARK İASOS TOPLU YAPI SİTESİ, bir bütün olarak planlanmış ve yapılmış olduğundan kullanım ve hizmetlerle ve tesislerle ilgili sitenin büyüklüğü, bağımsız bölüm adedinin çokluğu nedeniyle, mevcut tesislerden tam anlamı ile yararlanılabilmesi ve hizmetlerin modern bir biçimde ifa edilebilmesi için yönetimin ve işletmenin tam kadro ve teşkilatla organizesi öngörülmüştür. Buna göre, PARK İASOS TOPLU YAPI SİTESİ, Parsel Kat Malikleri Kurulu,Toplu Yapı Temsilciler Kurulu ve Merkez Yönetim Kurulu olarak adlandırılan  karar ve yönetimde yetkili üç ayrı Kurul tarafından yönetilecektir.

 

PARK İASOS TOPLU YAPI SİTESİ’nin, her parselinin bünyesindeki Parsel yapılar içinde yer alan  Bloklardaki  bağımsız bölüm kat maliklerinden oluşan ayrı birer genel kurulu vardır ve her Parsel yapı  ayrı ayrı toplanır. PARK İASOS TOPLU YAPI SİTESİ aşağıdaki yönetim esasları çerçevesinde Merkez Yönetim Kurulu tarafından yönetilmesi planlanmıştır.

 

PARK İASOS TOPLU YAPI SİTESİ toplu yapı teşkil ettiğinden Parsel yapılar,bloklar ve Toplu Yapının tamamı,  üç  kişilik bir yönetim kurulu (MYK ) tarafından yönetilir. MYK aynı zamanda Parsel yapılarında da yönetim görevini ifa eder.

 

Toplu Yapı kapsamında tek bir işletme projesi ve tek bir karar defteri tutulur. MYK işletme projesinin tamamı için ( veya her bir parsel ve kapsamindaki Parseller için ayrı ayrı )  bir işletme defteri tasdik ettirilir, gelir ve giderler bu deftere kaydedilir.

 

Kat Malikleri Kararları, bütün bağımsız bölüm malikleri ile bunların külli ve cüzi haleflerini kiracılarını, yahut bağımsız bölümlerde başka sebeblerle oturan ve kullananlar ile bağımsız bölümü sonradan iktisap edenleri, MYKleri, denetçileri bağlar, bunların hepsi bu kararlara uymakla yükümlüdür.

 

 

 

 

MADDE 26. PARSEL  KAT MALİKLERİ KURULU

Parsel Kat Malikleri Kurulunun oluşumu,toplantı ve karar nisabı,toplantı zamanı,görevleri,temsili iş bu madde ile aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

a.Oluşumu     :Tapu kütüğünde Parsel niteliğinde kaydı olan her Parselin kapsamında bulunan Bloklarda yer alan,bağımsız bölüm malikleri Parsel Kat Malikleri Kurulunu oluşturur. PARK İASOS TOPLU YAPI SİTESİ”nde her parselin bünyesindeki blok  yapıların bağımsız bölüm kat maliklerinden müteşekkil ayrı bir parsel genel kurulu vardır ve her Parsel kat malikleri ayrı ayrı toplanır. Kat malikleri kendi parselleri dışındaki parsellerin  toplantılarına katılamaz, oy veremezler.

 

b.Toplantı Nisabı ve Karar Nisabı : Parsel kat malikleri kurulu, O Parseldeki bağımsız bölümlerin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile toplanırlar ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu (sayı ve arsa payı) ile karar verirler.Bu yönetim planı ve Kat Mülkiyeti Kanun’unda aranan nisaplar saklıdır.

Her kat maliki arsa payı oranına bakılmaksızın bir tek oy hakkına sahiptir. Anagayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir; bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz; oy hesabı yapılırken kesirler gözönüne alınmaz

Bir bağımsız bölümün birden fazla maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder. Böyle bir temsilci seçemedikleri takdirde, bu kişilerden birine yapılacak tebligat tümüne yapılmış sayılır.

Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez.Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tabi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekalet edebilir.Kırktan fazla bağımsız bölümü bulunan parsellerde bu sayı beştir.

c.Toplantı Zamanı    :Parsel kat malikleri kurulları,kat malikleri kurulunca aksine bir karar alınmamış ise  iki yılda bir …. ayının son  haftasında toplanır .Toplantının günü ve saati gündeme de havi duyuru ile, kat maliklerine yazılı olarak posta ve elektronik ortamdan bildirilir. Ayrıca Site’nin ilan panolarında da yazılı gündemle birlikte  ilan olunur. Site’nin ilan panolarında belirtilen yer ve saatte kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından bir fazlasıyla toplanılır.Kat malikleri kendilerine tebligat yapılmadığını beyan ederek toplantı kararlarının iptalini isteyemezler.

 

Önemli bir sebebin çıkması halinde, temsilcinin çağrısı, denetçinin isteği veya katmaliklerinden 1/3’ünün dileğiyle, toplantı için istenilen tarihten en az 15 gün önce taahhütlü mektupla sebebi bildirilmek şartıyla, Parsel kat malikleri her zaman toplanabilirler. İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda yeter sayının sağlanamaması halinde ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı belirtilir.

 

Toplantıyı  katılan Kat maliklerinin yetkilendirdiği Başkan ve iki yardımcısı sevk ve idare eder. İlk toplantıda  yeterli çoğunluk sağlanamaz ise, ikinci toplantı 7 günden az olmamak kaydı ile  engeç 15 gün içerisinde önceden bildirilen yer ve saatte toplanır. İkinci toplantıda çoğunluk şartı aranmaz.Kat Mülkiyet Kanununda ve bu yönetim planında ayrıca konulmuş olan hükümler saklıdır.

 

d.Görevleri    :Sadece ilgili Parsel ve bu parseldeki Blokları ilgilendiren konuların müzakere edilmesi ve karara bağlanması ve uygulanması  yanında ,Toplu Yapı kat Malikleri Kurulunda alınacak kararlarla ilgili olarak,tavsiye niteliğinde kararların alınması ve Toplu Yapı Temsilciler Kurulunda Parsel yapıyı  iki yıl için temsil edecek temsilcinin seçilmesi Parsel Kat Malikleri Kurulunun görevidir.

 

e.Parsel Temsilcisi     : Parsel Temsilcisi (Yöneticisi) hem parsel yapı ve içindeki Blokları  yönetmek, hemde Toplu Yapı Kat Malikleri Temsilciler Kurulunda Parsel yapıyı temsil etmek üzere parsel yapının sayı ve arsa payı çoğunluğu ile, iki yıl için  seçilir.

 

İstifa,hastalık v.s.benzeri nedenlerle,Parsel temsilcisi (Yönetici) nin görevinden ayrılması ihtimaline binaen, aynı toplantı da, Kat malikleri tarafından  bir de yedek temsilci ( yönetici) seçilir. Temsilcinin görevi Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu Temsilciler Kurulunda ilgili Parsel yapıyı temsil etmek,Parsel adına toplantılara katılmak, Parsel ve PARK İASOS TOPLU YAPI SİTESi nin tamamı ile ilgili konularda müzakerelere katılmak, Parseli ve bu parseldeki bağımsız bölümleri temsilen oy kullanmaktır. Parsel temsilcisi temsil ettiği Parsel üzerindeki blok yapılardaki bağımsız bölüm sayısı ve arsa payı kadar oy hakkına sahiptir.

 

PARK İASOS TOPLU YAPI SİTESİ’ nde, aksine bir karar alınmadıkça, tek bir yönetim öngörüldüğünden,Parsel temsilcisi ayrıca  İşletme ve karar defteri tutmaz.Parsel temsilcisi olmak için kat maliki olma mecburiyeti aranmaz.

 

Parsel temsilcisi seçiminde gönüllülük esastır.Ancak ilgili Parsel kat malikleri kurulunda, herhangi bir bağımsız bölüm maliki Parsel temsilcisi olmak üzere aday olmamış ise, bu durumda Parsel üzerindeki blok yapılarda mevcut bağımsız bölümlerin en küçük numaralı bağımsız bölüm malikinden başlamak sureti ile her dönem sıra ile bir kat maliki Parsel temsilcisi olur.

 

MADDE 27. TOPLU YAPI TEMSİLCİLER KURULU

Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun oluşumu,toplantı ve karar nisabı,toplantı zamanı,görevleri,temsili iş bu madde ile aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

a.Oluşumu : Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, Toplu yapıda bulunan beş ayrı parselden seçilen beş Parsel Temsilcisi ( Yönetici)  nin iştiraki ile oluşur. PARK İASOS TOPLU YAPI SİTESİ’ni oluşturan her parselde, bağımsız bölüm maliklerinin seçtiği temsilci ( Yönetici) Toplu Yapı Temsilciler Kurulunda,Parselinde bulunan bütün bağımsız bölüm maliklerini temsil eder.. Böylece 5 ayrı parselden seçilen  Parsel temsilcileri ( Yöneticileri ) Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’nu oluşturur.

 

b.Toplantı Zamanı    Toplu Yapı Temsilciler Kurulu aksine bir karar alınmamış ise  iki yılda bir … ayının …haftasında, Parsel Kat Malikleri Kurulu toplantıları ve Temsilci seçimleri bittikten sonra, en geç bir hafta içerisinde yapılır. Kurul,ihtiyaç halinde yasada  öngörülen şartlara uyarak, her zaman toplantı yapabilir. Toplantı ve karar nisapları,salt çoğunluktur. Salt çoğunluktan kasıt ( 3 kişi ) dir. Üç kişinin ayni yönde karar vermesi ile karar tekemmül eder.

 

Parsel temsilcisi, Toplu Yapı Temsilciler Kurulunda temsilcisi olduğu Parsel yapıyı temsil eder. Parsel üzerinde yer alan blok yapılardaki mevcut bağımsız bölüm sayısı kadar oy hakkına sahiptir. Toplu Yapı temsilciler Kurulu Kararları, bütün bağımsız bölüm malikleri ile bunların külli ve cüzi haleflerini kiracılarını, yahut bağımsız bölümlerde başka sebeblerle oturan ve kullananlar ile bağımsız bölümü sonradan iktisap edenleri, MYKleri, denetçileri bağlar, bunların hepsi bu kararlara uymakla yükümlüdür.

 

MADDE 28. Temsilciler Kurulu Karar Ve Etkileri

Toplu Yapı Kapsamındaki parseller ve bloklar,  Toplu Yapı Temsilciler Kurulu  tarafından, bu yönetim planı ve kanun hükümleri ile parsel kat malikleri Kurullarında alıanan kararlar uyarınca  yönetilir.

Temsilciler Kurulu üyelerinin müzakere ve kararlara iştirak yetkisi,mensubu bulundukları Parsel Kat Malikleri Kurulu toplantısında görüşülen gündem ve alınan kararlar ile sınırlıdır. Bu nedenle, Temsilciler Kurulu toplantı gündemi ile Parsel Kat Malikleri Kurulunun gündemi eşgüdümlü olmalı ve birbiriyle uyum sağlamalıdır.

                                  

MADDE 29. MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

PARK İASOS TOPLU YAPI SİTESİ, Temsilciler Kurulu tarafından seçilen üç  kişilik Merkez Yönetim kurulu tarafından yönetilir.

 

Oluşumu :  PARK İASOS TOPLU YAPI SİTESİ Temsilciler Kurulu üyeleri  kendi verecekleri kararla, aralarından  3 ( üç)   kişilik Merkez Yönetim Kurulu seçerler. Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, temsilcilerin temsil ettikleri bağımsız bölüm sayısı dikkate alınarak  temsilcilerin sayı  bakımından salt çoğunluğu ile seçilirler. Seçilen üç kişi, aralarında,iş bölümü yaparak, bir başkan,bir Başkan Yardımcısı ve muhasip üye seçerler.

 

MADDE 30. Toplu Yapı Merkez  Yönetim Kurulunun  Görev Ve Yetkileri

 

Toplu Yapı Merkez Yönetim kurulu aşağıdaki görev ve yetkilere uygun olarak hareket eder.

a)- Kat Mülkiyeti Kanununun uygulanması.

b)- Yönetim Planının uygulanması.

c)- Parsel Kat malikleri kurulunca ve Toplu Yapı Temsilciler Kurulu tarafından verilen ve Kat Mülkiyeti Kanunu ile Yönetim Planına aykırı olmayan kararların yerine getirilmesi.

d)- Toplu Yapı bünyesindeki,Parsel yapıların,tesislerin gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması,

e)- Toplu Yapı bünyesindeki,Parsel yapılar,Bloklar,tesisler ve ortak alanların genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve kalorifer yakıt depo ve tevzi sistemleri, sıcak ve soğuk su  işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda,  kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması,

f)- Toplu Yapı ve bünyesindeki parsel ve Parsel  yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısıyla doğan borçların ödenmesi,

g)- Toplu Yapı ve bünyesindeki parsel ve  Blokların   tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü,

h)- Toplu Yapı ve bünyesindeki parsel ve Blokların  yapıları ilgilendiren bir sürenin geçmesine veya bir hakkın kaybına meydan vermeyecek gerekli tedbirlerin alınması,

ı)- Toplu Yapı ve bünyesindeki parsel ve Blokların yapıların korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına alınması,

i)- Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi,

j)- Parsel yapıların , Blokların genel giderlerine katılma ve avans paylarının, işletme projesine uygun olarak ve kat malikleri kurulunca tespit edilecek zamanlarda toplanması ve bu avansların harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması,

k)- MYK, kat malikleri kurulunun kararlarını, protokolleri, yapılan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini ve bütün giderleri K.M.K'nun 32. maddesinde sözü geçen deftere tarih sırasıyla yazmaya ve bu defteri ve giderlerin belgeleriyle diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamaya mecburdur. Bu defterin, her takvim yılının bitmesinden başlayarak bir ay içinde MYK tarafından notere kapattırılması mecburidir. MYK her üç ayda bir merkez denetim kurulunun talebi ile üç aylık işlemlere ilişkin hesap özeti vermekle mükelleftir.

 

j)- Toplu Yapı bünyesinde çalıştırılacak olan işçilerin işe alınması, bunlarla iş sözleşmelerinin akdi, sözleşmelerin tadili veya yenilenmesi, feshi, gerekli ihbar ve ihtarların yapılması, iş koşulları ve sürelerinin nizamlanması, icra takibi yapılması veya dava açılması, işçiler tarafından açılan takip ve davalarda, kat maliklerini temsilen hazır bulunması, ücret ve tazminatların ödenmesi makbuz ve ibra alınılması hususlarında, ayrıca kat maliklerinin rızasına ihtiyaç olmaksızın, yetkilidir.

k)-İmar-inşaat-çevre- su - kanalizasyon- elektrik -orman  ve benzeri konuların hukuki durumundan mütevellit kanun ,tüzük ,yönetmelik bu konulardaki mevzuatın değişmesi,iptali,düzenlenmesi, yürürlüğe girmesi ile  oluşacak imar-inşaat-idari izin sürecindeki yenilik ve değişikliklerin getirdiği işlemlerin takip ve ifası, kat malikleri ve site yönetimi tarafından yapılacaktır.

l)   - Toplu Yapı Temsilciler kurulu ve/veya Kat malikleri kurulunca kabul edilmiş işletme projesi yoksa, MYK gecikmesizin bir işletme projesi yapar. Bu proje özellikle:

a-- Ana gayrimenkulün bir yıllık yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarları,

b-- Tüm giderlerden her kat malikine düşecek tahmini miktar,

c-- Tahmini giderlerle diğer muhtemel giderleri karşılamak üzere her kat malikinin vermesi gereken avans tutarı, gösterilir.

 

m)- İşletme Projesi ( Tahmini bütçe ) Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Toplu Yapı Temsilciler kurulu tarafından karara bağlanır.Temsilciler Kurulu tarafından karara bağlanan  tahmini bütçeye ,bağımsız bölüm maliklerinin  itirazı mümkün değildir.Sadece Sulh hukuk mahkemesinde dava açalabilirler..

 

Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ancak Temsilciler Kurulu tarafından karara bağlanmamış İşletime Projesi ( Tahmini bütçe )  kat maliklerine veya bağımsız bölümden fiilen yararlananlara imzaları karşılığında veya mektupla bildirilebileceği gibi, yönetim planını gereği sitenin ilan panosuna asılarak ilan edilebilir. Bildirimden başlayarak yedi gün içinde projeye aşağıdaki şekilde itiraz edilebilir. İtiraz eden işletme projesinin hangi fasılına itiraz ettiği belirtmelidir. İşletme projesi iki fasıl halinde tanzim edilir. I. fasılda personel giderleri, yakıt giderleri, ortak su ve elektrik giderleri, çevre ve bahçelerin bakım onarım ağaçlandırma giderleri, yazışma ve kırtasiye giderleri, II fasılda ise ortak alanlara yapılacak tadilat, bakım onarım ve eklerle ilgili giderler yer alır.

İşletme  projesi avans tahsilatını öngördüğü cihetle I. fasıla giren işletme projesi bölümlerini itiraz edilemez, II fasıla itirazlar olması durumunda gerekir ise  Temsilciler Kurulu kurulu toplanır ve oy çokluğu ile karar verilir. Kesinleşen işletme projeleri veya kat malikleri kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararları, İcra ve İflas Kanunun 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır.

n) - Toplu Yapı Temsilciler Kurulu ve/veya Kat Malikleri Genel Kurulunun toplantıya çağrılmasının temini ve toplantı gündemlerinin hazırlanması, Toplantının sevk ve idaresi.

0) - PARK İASOS TOPLU YAPI SİTESİ “ndeki bina, yeşil saha, çocuk parkı, açık otopark, tenis kortu, spor sahaları, dahili santral merkezi, yakıt depolama merkezi, su dağıtım depo ve şebekeleri suni gölet ve nehirler ile diğer tüm merkezi tesis ve şeylerin gayrimenkulün ve sitenin gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirleri alır.

p)- MYK üyelerinin ad ve soyadı ile iş ve ev adresinin anagayrimenkulün kapısı yanına veya girişte görülecek bir yere çerçeve içinde asılması mecburidir. Bu yapılmazsa, yöneticiden veya yönetim kurulu üyelerinin her birine, ilgilinin başvurması üzerine aynı mahkemece, elli Türk Lirasından ikiyüzelli Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir

 

MADDE 31. Işletme Ve Karar Defteri

 Toplu Yapı kapsamında, aksine bir karar alınmadıkça, tek bir işletme projesi ve tek bir karar ve işletme  defteri tutulur., PARK İASOS TOPLU YAPI SİTESİ  için tek bir defter karar ve işletme defteri tutulması öngörüldüğünden, Toplu Yapı Temsilciler Kurulu  kararları, Parsel Kat Malikleri Kurulu Kararlarının da tutulduğu   (1) den başlayıp sırayla giden sayfa  numaraları taşıyan her sahifesi noter mühürü ile tasdikli bir deftere veya bilahare bu deftere yapıştırılmak suretiyle bilgisayar ortamında yazılan bir kağıda yazılarak, toplantıda bulunan temsilciler tarafından imzalanır. Karara aykırı oy verenler bu aykırılığın sebebini belirterek imza koyarlar. Bir husus hakkında ileride çıkan anlaşmazlıklar, karar defterinde aynı hususa dair daha önce verilmiş bir karar varsa kaide olarak ona göre çözülür.          

 

MADDE 32. TOPLU YAPI SİTESİNİN TEMSİL VE İLZAMI

 MYK Toplu Yapı Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden her hangi ikisinin imzası ile PARK İASOS TOPLU YAPI SİTESİ adına bankalarda hesap açar, para yatırır, para çeker, lüzumlu harcamaları yapar, çek ve senet keşide eder, PTT, SSK, Belediye, Maliye, Elektrik kurumu, sular idaresi, Banka  dahil olmak üzere bütün özel ve resmi kurumlarda siteyi temsil ve ilzam eder. Sözleşmeler, abonman işlemleri yapar bunları imzalar, işletme projesini tanzim, tadil eder yönetim ve bakım hizmetleri sözleşmesi akdedilmek sureti ile bir Müdür tayin eder,görev ve yetki alanlarını belirler, Personel istihdam eder, personel ücretlerini tayin ve tediye eder, kara nakil taşıt araçları ve iş makineleri iktisap eder PARK İASOS TOPLU YAPI SİTESİ “. MYK  adına tescil ettirir, PARK İASOS TOPLU YAPI SİTESİ “ MYK adına dava ve icra takipleri yapar bu maksatla Avukata vekaletname verir vekaletten azil eder,. Gayrimenkul ve menkul kiralar. Finanssal Kiralama yapar.5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında sitenin güvenlik ihtiyaçları ile ilgili usul ve esasları belirler,kamu veya özel kuruluşlar nezdinde ihtiyaç duyucağı her türlü müracatı yapar,takip eder,sonuçlandırır,lüzumlu harcamaları yapar,gerektiğinde site MYK adına sözleşmeler imzalar. Bu işlemlerin ifası için ayrıca kat malikleri kurulu kararı aranmaz. Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan ibra sorumluluğunun  muhatabı MYKdur.

 

MADDE 33. MYK’nun  Sorumluluğu

 Bu yönetim planı kat maliklerince değişitirilinceye kadar MYK üyeleri, işbu sıfatları dolayısıyla, diğer kat maliklerine karşı, vekil gibi sorumludurlar. MYK üyeleri,  olağan kat malikleri toplantısında, bir evvelki dönem itibariyle toplanan avansın ve yapılan masrafların hesabını vermekle yükümlüdür.

                                

MADDE 34. DENETİM KURULU SEÇİMİ VE GÖREVİ

 PARK İASOS TOPLU YAPI SİTESİ “ Sitesi, 3 kişilik denetim kurulunca denetlenir. Denetin Kurulu Üyelerinin kat maliki olmaları şarttır. PARK İASOS TOPLU YAPI SİTESİ’nde Denetciler,Toplu yapı kapsamındaki parseller,Parsel yapılar,Bloklar ortak tesisler,ortak alanlar ve şeyler ile ilgili olmak üzere PARK İASOS TOPLU YAPI SİTESİ “  nin tamamında denetim yetki ve görevine haizdir.

 

Üç kişilik denetim kurulu, iki yıl için görev yapmak üzere,Parsel Kat Malikleri Kurullarından aldıkları yetki ile Temsilciler Kurulu  tarafından seçilir.. PARK İASOS TOPLU YAPI SİTESİ’nin MYK, seçilen Denetçi grubu tarafından mali yönden, defter, fatura, evrak üzerinde üç  ayda bir denetlenir. Denetçiler, denetim görevlerini kurul olarak yapar ve çoğunlukla karar alırlar. Karar için 2 denetçinin imzası yeterlidir. Yapılan denetim sonuçları kat maliklerinin bilgilerine sunulmak üzere sitenin ilan panosunda ilan edilir. Yedi gün içinde bu hesaplar ile ilgili bir itiraz olmaz ise, bu aynı zamanda kat malikleri adına o dönem için MYKnin ibra edilmesi anlamına gelir.Seçilen Denetçi fahri çalışır. Ücret almaz. İşletme giderinden paylarına düşeni tam öderler.  

 

Denetleme raporuna yönetimin itirazı halinde denetim raporu ve hesaplar MYK tarafından belirlenecek, Türkiye S.M.M.M. odası yetki belgesine sahip bir uzman tarafından incelenecektir . Bu inceleme rapouru kesindir. Bu şekilde yapılacak inceleme ve denetim için ödenecek ücret  PARK İASOS TOPLU YAPI SİTESİ “ bütçesinden ödenir.

 

 

                                                    NİHAİ  HÜKÜMLER

 

MADDE 35- PARK İASOS ismi ve genel yapı içerisindeki ortak yerlerin isimleri, Parsel yapıların bu yönetim planının TANIMLAR bölümünde belirtilen isimleri değiştirilemez.

 

MADDE 36- Kat malikleri, kiracılar değiştikçe yeni kiracı veya kendi bölümlerinde başka sıfatla oturacakların ad ve soyadını, iş adresini, en çok on gün içinde MYKye bildirmeye veya mevcutsa kira sözleşmesinin bir örneğini vermeye ve bağımsız bölümde oturanlara borç ve yükümlerini bildirmeye mecburdur.

 

MADDE 37-  Bağımsız Bölüm Sahiplerine Tebligat, Tebligat Kanunu EK MADDE 1 hükümlerine göre yapılır. “Kat Mülkiyeti Kanununun uygulandığı hallerde, ortak taşınmazda oturmayan her bağımsız bölüm sahibi, apartman yönetimi ve ortak giderler ile ilgili tebligat yönünden geçerli olmak üzere, Türkiye'de bir adresini MYK na yazılı olarak bildirmek zorundadır.Apartman yönetimi ve ortak giderler ile ilgili tebligatlar bu adrese yapılır.

 

Bağımsız bölüm sahibinin adres bildirmemesi veya yazılı olarak bildirdiği adrese tebligat yapılamaması hallerinde, bundan sonraki bütün tebligatlar o kişiye ait bağımsız bölümde fiilen oturana yapılır. Tebligatın bir örneği apartman girişinde bulundurulacak ilan tahtasına asılır. Bağımsız bölümde fiilen oturana bu şekilde yapılacak tebligat, bağımsız bölüm sahibine yapılmış sayılır.Bağımsız bölümde fiilen oturan yoksa ilân tahtasına asılan tebligat örneği bağımsız bölüm sahibine yapılmış sayılır.

 

MADDE 38- Bu Yönetim Planının ve kat mülkiyeti kanununun uygulanmasından doğacak tüm ihtilaflarda  Milas  Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

MADDE 39-  Bu yönetim planı  “07 Temmuz 2009 tarih ve 27281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5912 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na eklenen Geçici 2’nci madde ile; ‘Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce kurulan toplu yapılara ait yönetim planlarının, bu Kanun hükümlerine uyarlanması amacıyla yapılacak ilk değişiklik için mevcut kat malikleri kurulunun salt çoğunluğu yeterlidir’ hükmü uyarınca “YÖNETİM PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN “hazırlanmış ve kat maliklerinin salt çoğunluğu tarafından imzalanmış olup, 41  maddeden ibarettir.

 

KAT MALIKLERI

imza